Browsing:

Category: Outdoor

เรื่องน่ารู้ของการตรวจปั้นจั่นและแนวทางการใช้งานปั้นจั่นอย่างปลอดภัย

ตรวจปั้นจั่น

ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ความปลอดภัยในการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ต้องยึดเหนี่ยวอยู่เสมอ ปกติแล้วการตรวจปั้นจั่นนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่ว่าความบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อยก่อให้เกิดอันตรายตามาได้ ดังนั้นจึงต้องตรวจปั้นจั่นอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนดและต้องใช้งานบนพื้นฐานความปลอดภัยทุกครั้ง ความถี่ในการตรวจปั้นจั่น             ความถี่ในการตรวจสอบปั้นจั่นนั้นมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีระยะเวลาที่ชัดเจน โดยความถี่ของการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับประเภท/ลักษณะการใช้งานปั่นจั้นและพิกัดน้ำหนักของปั้นจั่นด้วยเช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปั้นจั่นสำหรับงานก่อสร้าง น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ตรวจ 6 เดือน/ครั้ง น้ำหนักตั้งแต่ 3 ตันขึ้นไป ตรวจ 3 เดือน/ครั้ง ปั้นจั่นสำหรับงานอื่นๆ น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน. ตรวจ 1 ปี/ครั้ง น้ำหนัก >3-50 ตัน ตรวจ 6 เดือน/ครั้ง น้ำหนัก >50 ขึ้นไป ตรวจ… Continue Reading…