Visit Hague

Experience The Beauty Of Nature

กรมศุลกากรมีหน้าที่ทำอะไร

กรมศุลกากรมีหน้าที่ทำอะไร

หากใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการส่งออกสินค้าก็ย่อมมักจะรู้จักกับกรมศุลกากรเป็นอย่างดี โดยกรมศุลการกรนั้นเป็นกรมที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลัง เป็นผู้ที่ดำเนินงานในเรื่องของการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าและส่งออกอีกทั้งยังเป็นผู้ที่คอยดูและและปราบปรามการลักลอบน้ำเข้าสินค้าแบบผิดกฎหมายและสินค้าเลี่ยงภาษีอีกด้วย ซึ่งนอกจากนี้กรมศุลกากรยังมีหน้าที่และบทบาทในด้านต่าง ๆ ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก ดังนั้นในวันนี้เราจะมาบอกถึงบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ของกรมศุลกากรให้ทุกคนได้รู้จักกันว่ามีอะไรบ้าง

บทบาทและหน้าที่ของกรมศุลกากร

หลายคนอาจจะรู้จักกับกรมศุลกากรกันมาบ้างแล้ว ดังนั้นมาดูกันว่ากรมศุลกากรนั้นมีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง

  • บทบาทหน้าที่หลักอย่างแรกของกรมศุลกากรคือการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศ ซึ่งหากใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าก็จะรู้จักกับกรมศุลกากรเป็นอย่างดี โดยกรมศุลกากรนั้นจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเก็บภาษีจากสินค้าเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากเราทำการสั่งสินค้าจากจีนมายังไทย โดยเมื่อขนส่งจากจีนส่งสินค้ามายังไทย กรมศุลกากรก็จะมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีจากสินค้านั้น ซึ่งในการเก็บภาษีนั้นจะเก็บจากบริษัทขนส่งจากจีนหรือผู้ที่ทำการสั่งสินค้า ก็ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งจากจีนที่เราเลือกใช้บริการ 
  • บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรอย่างต่อมาคือทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดตามกฎของกรมศุลกากร นั้นก็คือการลักลอบนำเข้าสินค้าหรือลักลอบส่งออกสินค้าโดยการเลี่ยงภาษีศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎของกรมศุลกากรเราจึงมักจะเห็นมีการตรวจสอบและเรียกดูเอกสารต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดในการเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศ
  • บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรอย่างต่อมาคือกรมศุลกากรนั้นมีหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าและการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสินการผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศ
  • นอกจากนี้ภายในกรมศุลกากรนั้นยังแบ่งส่วนงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ กองตรวจสอบอากรทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษี การตรวจเอกสารต่าง ๆ , ด่านศุลกากรทำหน้าที่ในการดำเนินพิธีการศุลการกร , กองสืบสวนและปราบปรามทำหน้าที่ในการปราบปรามการทำผิดทางศุลกากร ฯลฯ 

กรมศุลกากรนั้นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญมากต่อธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งหากใครทำหรือกำลังเริ่มทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการส่งออกสินค้าต่างประเทศก็จะได้รับการดูแลจากกรมศุลกากรเป็นอย่างดี

Derrick Fernandez

Related Posts